Posiedzenia Rady Miasta i Komisji

Nadzwyczajna XVI sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023

Zawiadamiam, że w dniu 25 marca 2020 roku (środa) o godz. 1400 w sali narad Urzędu Miejskiego w Dynowie ul. Rynek 2 odbędzie się nadzwyczajna XVI sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023.
Porządek obrad:
1. Otwarcie, stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2020 rok.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Dynowie krótkoterminowego zasiłku kasowego.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego- Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dynowie z obowiązku wpłaty do budżetu Gminy Miejskiej Dynów nadwyżki środków obrotowych za 2019 rok.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Dynów” w 2020 roku.
7. Sprawozdanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dynowie za 2019 rok z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Miejskiej Dynów na lata 2017-2019.
8. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Dynów z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2019 roku.
9. Przedstawienie przez Burmistrza Miasta Dynów informacji na temat podjętych działań mających na celu zabezpieczenie mieszkańców Gminy Miejskiej Dynów przed zagrożeniem sanitarno- epidemiologicznym spowodowanym przez koronawirus.
10. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady
mgr Roman Mryczko


 

Głos podczas przerw jest wyłączany.


Szczegółowe informacje dotyczące działań Rady Miejskiej w Dynowie
publikowane są na stronie systemu Rada dla Mieszkańców pod adresem:
rada.dynow.pl

Klauzula informacyjna- nagrywanie oraz transmisja obrad Rady Miasta Dynów