Posiedzenia Rady Miasta i Komisji

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Dynów

Zawiadamiam, że w dniu 3 czerwca 2020 roku (środa) o godz. 1500 w sali narad Urzędu Miejskiego, odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Dynów.
Porządek obrad:
1. Otwarcie, stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Dynów za 2019 rok oraz Sprawozdanie finansowe Gminy Miejskiej Dynów za 2019 rok.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wydania opinii o wykonaniu budżetu Miasta Dynów za 2019 rok.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Dynów.
6. Wolne wnioski i zapytania.
7. Zamknięcie obrad.


PRZEWODNICZĄCY KOMISJI
Michał Zięzio