Posiedzenia Rady Miasta i Komisji

Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów Rady Miasta Dynów.

Zawiadamiam, że w dniu 16 stycznia 2019 roku (środa) o godz. 1400 w sali narad Urzędu Miejskiego, odbędzie się posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów Rady Miasta Dynów.
Porządek obrad:
1. Otwarcie, stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Wybór Wiceprzewodniczącego Komisji.
4. Opracowanie planu pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów Rady Miasta Dynów na 2019 rok.
5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie budżetu Miasta Dynów na 2019 rok.
6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Dynów na lata 2019-2029.
7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Podkarpackiemu na realizację zadania publicznego.
8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rzeszowskiemu na realizację zadania publicznego.
9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/81/15 Rady Miasta Dynów z dnia 9 grudnia 2015 roku w sprawie opłaty targowej na terenie Gminy Miejskiej Dynów.
10. Wolne wnioski i zapytania.
11. Zamknięcie obrad.


PRZEWODNICZĄCY KOMISJI
Kazimierz Gołąb