Posiedzenia Rady Miasta i Komisji

Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów Rady Miasta Dynów.

Zawiadamiam, że w dniu 11 marca 2019 roku (poniedziałek) o godz. 1600 w sali narad Urzędu Miejskiego, odbędzie się posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów Rady Miasta Dynów.
Porządek obrad:
1. Otwarcie, stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2019 rok.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr II/3/18 Rady Miasta Dynów z dnia 11 grudnia 2018 roku w sprawie ustalenia składu osobowego oraz przedmiotu działania Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów Rady Miasta Dynów.
5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych drogi zlokalizowanej na działce nr ewid. gruntów 6337 w Dynowie.
6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych drogi zlokalizowanej na działce nr ewid. gruntów 5127/2 w Dynowie.
7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych drogi zlokalizowanej na działkach nr ewid. gruntów 6328, 6329, 6331 w Dynowie.
8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Dynów” w 2019 roku.
9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla  Przewodniczącego oraz Radnych Rady Miasta Dynów.
10. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad wypłaty diet dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych.
11. Wolne wnioski i zapytania.
12. Zamknięcie obrad.


PRZEWODNICZĄCY KOMISJI
Kazimierz Gołąb