Posiedzenia Rady Miasta i Komisji

Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów Rady Miasta Dynów.

 

Zawiadamiam, że w dniu 26 kwietnia 2019 roku (piątek) o godz. 1600 w sali narad Urzędu Miejskiego, odbędzie się posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów Rady Miasta Dynów.
Porządek obrad:
1. Otwarcie, stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Sprawozdanie z działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dynowie za 2018 rok.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2019 rok.
5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miejskiej Dynów  na lata 2019-2029.
6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości.
7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustanowienia pomników przyrody.
8. Wolne wnioski i zapytania.
9. Zamknięcie obrad.


PRZEWODNICZĄCY KOMISJI
Kazimierz Gołąb