Posiedzenia Rady Miasta i Komisji

Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów Rady Miasta Dynów.

Zawiadamiam, że w dniu 26 czerwca 2019 roku (środa) o godz. 1715 w sali narad Urzędu Miejskiego, odbędzie się posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów Rady Miasta Dynów.
Porządek obrad:
1. Otwarcie, stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu miasta Dynów za 2018 rok oraz sprawozdania finansowego za 2018 rok.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2019 rok.
5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miejskiej Dynów  na lata 2019-2029.
6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego.
8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Dynów na lata 2019 – 2022.
9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ośrodka turystycznego „Błękitny San” w Dynowie.
10. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie budżetu obywatelskiego Miasta Dynów.
11. Wolne wnioski i zapytania.
12. Zamknięcie obrad.


PRZEWODNICZĄCY KOMISJI
Kazimierz Gołąb