Posiedzenia Rady Miasta i Komisji

Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów Rady Miasta Dynów.

Zawiadamiam, że w dniu 30 grudnia 2019 roku (poniedziałek) o godz. 815 w sali narad Urzędu Miejskiego, odbędzie się posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów Rady Miasta Dynów.
Porządek obrad:
1. Otwarcie, stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIX/292/10 Rady Miasta Dynów z dnia 9 sierpnia 2010 roku w sprawie zaciągnięcia w 2010 roku w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej preferencyjnej pożyczki na dofinansowanie budowy stacji uzdatniania wody wraz z ujęciami wody, zbiornikami wody, remontem, budową i przebudową sieci wodociągowych wraz z urządzeniami towarzyszącymi dla Miasta Dynowa.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr V/29/11 Rady Miasta Dynów z dnia 23 lutego 2011 roku w sprawie zaciągnięcia w 2011 roku w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej preferencyjnej pożyczki uzupełniającej na dofinansowanie budowy stacji uzdatniania wody wraz z ujęciami wody, zbiornikami wody, remontem, budową i przebudową sieci wodociągowych wraz z urządzeniami towarzyszącymi dla Miasta Dynowa.
5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2019 rok.
6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miejskiej Dynów  na lata 2019-2029.
7.Wolne wnioski i zapytania.
8. Zamknięcie obrad.


PRZEWODNICZĄCY KOMISJI
Kazimierz Gołąb