Posiedzenia Rady Miasta i Komisji

Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów Rady Miasta Dynów.

Zawiadamiam, że w dniu 23 stycznia 2020 roku (czwartek) o godz. 1300 w sali narad Urzędu Miejskiego, odbędzie się posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów Rady Miasta Dynów.
Porządek obrad:
1. Otwarcie, stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Przeworskiemu.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2020 rok.
5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miejskiej Dynów  na lata 2020-2029.
6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Miejskiej Dynów.
7. Wolne wnioski i zapytania.
8. Zamknięcie obrad.

 

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI
Kazimierz Gołąb