Posiedzenia Rady Miasta i Komisji

Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów Rady Miasta Dynów.

Zawiadamiam, że w dniu 16 października 2018 roku (wtorek) o godz. 1600 w sali narad Urzędu Miejskiego, odbędzie się posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów Rady Miasta Dynów.
Porządek obrad:
1. Otwarcie, stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Informacja Burmistrza o przebiegu wykonania budżetu miasta Dynów za I półrocze 2018 roku.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie prowadzenia zmian w budżecie miasta na 2018 rok.
5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie oceny aktualności studium i planów miejscowych.
6. Poruszenie kwestii dotyczącej zawarcia umowy partnerstwa w sprawie realizacji wspólnego przedsięwzięcia o nazwie ,,Rewitalizacja Kolei Dojazdowej Przeworsk Wąskotorowy- Dynów” oraz partycypacji przez Gminę w kosztach realizacji wymienionego projektu.
7. Podsumowanie pracy Komisji w VII kadencji 2014-2018.
8. Wolne wnioski i zapytania.
9. Zamknięcie obrad.


PRZEWODNICZĄCY KOMISJI
 Andrzej Śmietana