Posiedzenia Rady Miasta i Komisji

Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Dynów.

Zawiadamiam, że w dniu 16 stycznia 2019 r. (środa) o godz. 1330 w sali narad Urzędu Miejskiego w Dynowie, odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Dynów.
Porządek obrad:
1. Otwarcie, stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Wybór Wiceprzewodniczącego Komisji.
4. Opracowanie planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Dynów na 2019 rok.
5. Wolne wnioski i zapytania.
6. Zamknięcie obrad.


PRZEWODNICZĄCY KOMISJI
Józef Mikoś