Posiedzenia Rady Miasta i Komisji

Posiedzenie Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta Dynów.

Zawiadamiam, że w dniu 16 stycznia 2019 roku (środa) o godz. 1530 w sali narad Urzędu Miejskiego, odbędzie się posiedzenie Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta Dynów.
Porządek obrad:
1. Otwarcie, stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Wybór Wiceprzewodniczącego Komisji.
4. Opracowanie planu pracy Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta Dynów na 2019 rok.
5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie budżetu Miasta Dynów na 2019 rok.
6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Dynów na lata 2019-2029.
7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia powierzającego Gminie Miasto Dynów przez Gminę Hyżne prowadzenia zadania publicznego polegającego na zapewnieniu mieszkańcom Gminy Hyżne usług świadczonych przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Dynowie.
8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok.
9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok.
10. Wolne wnioski i zapytania.
11. Zamknięcie obrad.


PRZEWODNICZĄCY KOMISJI
Marek Siry