Posiedzenia Rady Miasta i Komisji

Posiedzenie Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta Dynów.

Zawiadamiam, że w dniu 11 marca 2019 roku (poniedziałek) o godz. 1730 w sali narad Urzędu Miejskiego, odbędzie się posiedzenie Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta Dynów.
Porządek obrad:
1. Otwarcie, stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Sprawozdanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dynowie za 2018 rok z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Miejskiej Dynów na lata 2017-2019.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr II/4/18 Rady Miasta Dynów z dnia 11 grudnia 2018 roku w sprawie ustalenia składu osobowego oraz przedmiotu działania Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta Dynów.
5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury: Miejskiego Ośrodka Kultury w Dynowie oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dynowie. 
6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla  Przewodniczącego oraz Radnych Rady Miasta Dynów.
7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad wypłaty diet dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych.
8. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Dynów z realizacji: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2018 roku i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Dynów w 2018 roku.
9. Wolne wnioski i zapytania.
10. Zamknięcie obrad.


PRZEWODNICZĄCY KOMISJI
Marek Siry