Posiedzenia Rady Miasta i Komisji

Posiedzenie Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta Dynów.

Zawiadamiam, że w dniu 26 kwietnia 2019 roku (piątek) o godz. 1500 w sali narad Urzędu Miejskiego, odbędzie się posiedzenie Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta Dynów.
Porządek obrad:
1. Otwarcie, stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Sprawozdanie z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dynowie za 2018 rok.
4. Sprawozdanie z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Dynowie za 2018 rok.
5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Dynów za rok 2018 z realizacji Programu współpracy Gminy Miejskiej Dynów z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok.
6. Wolne wnioski i zapytania.
7. Zamknięcie obrad.

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI
Marek Siry