Posiedzenia Rady Miasta i Komisji

Posiedzenie Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta Dynów.

 

Zawiadamiam, że w dniu 26 czerwca 2019 roku (środa) o godz. 1600 w sali narad Urzędu Miejskiego, odbędzie się posiedzenie Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta Dynów.
Porządek obrad:
1. Otwarcie, stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dynowie za 2018 rok.
4. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2018 rok dla miasta Dynów wraz z rekomendacjami na 2019 rok.
5. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Kultury w Dynowie za rok 2018.
6. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu miasta Dynów za 2018 rok oraz sprawozdania finansowego za 2018 rok.
7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Dynów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Miejskiej Dynów od dnia 1 września 2019 roku.
8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej.
9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad sprawiania pogrzebu przez Gminę Miejską Dynów.
10. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLI/252/18 Rady  Miasta  Dynów z dnia 5 września 2018 r. w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i określenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Miasta Dynów.
11. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników.
12. Wolne wnioski i zapytania.
13. Zamknięcie obrad.


PRZEWODNICZĄCY KOMISJI
Marek Siry