Posiedzenia Rady Miasta i Komisji

Posiedzenie Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta Dynów.

Zawiadamiam, że w dniu 13 maja 2020 roku (środa) o godz. 1530 w sali narad Urzędu Miejskiego, odbędzie się posiedzenie Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta Dynów.
Porządek obrad:
1. Otwarcie, stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Mieście Dynów na lata 2020 – 2025.
4. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2019 rok dla miasta Dynów wraz z rekomendacjami na 2020 rok.
5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/259/18 Rady Miasta Dynów z dnia 17 października 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Miejskim Żłobku w Dynowie prowadzonym przez Gminę Miejska Dynów.
6. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Dynów za 2019 rok z realizacji Programu współpracy Gminy Miejskiej Dynów z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok.
7. Przedstawienie planu pracy Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta Dynów na 2020 rok.
8. Wolne wnioski i zapytania.
9. Zamknięcie obrad.
 

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI
Marek Siry