Posiedzenia Rady Miasta i Komisji

Posiedzenie Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta Dynów.

 

Zawiadamiam, że w dniu 25 czerwca 2020 roku (czwartek) o godz. 1700 w sali narad Urzędu Miejskiego, odbędzie się posiedzenie Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta Dynów.
Porządek obrad:
1. Otwarcie, stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu miasta Dynów za 2019 rok oraz sprawozdania finansowego za 2019 rok.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie budżetu obywatelskiego Miasta Dynów.
5. Wolne wnioski i zapytania.
6. Zamknięcie obrad.
 

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI
Marek Siry