Posiedzenia Rady Miasta i Komisji

Posiedzenie Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta Dynów.

Zawiadamiam, że w dniu 27 sierpnia 2020 roku (czwartek) o godz. 900 w sali narad Urzędu Miejskiego, odbędzie się posiedzenie Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta Dynów (posiedzenie wspólne z Komisją Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów).
Porządek obrad:
1. Otwarcie, stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zwolnienia z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, należnej w 2020 r.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Miejskiej Dynów na rok szkolny 2020/2021.
5. Wolne wnioski i zapytania.
6. Zamknięcie obrad.

 

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI
Marek Siry