Posiedzenia Rady Miasta i Komisji

Posiedzenie Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta Dynów.

Zawiadamiam, że w dniu 15 października 2018 roku (poniedziałek) o godz. 1530 w sali narad Urzędu Miejskiego, odbędzie się posiedzenie Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta Dynów.
Porządek obrad:
1. Otwarcie, stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Działania opiekuńczo- wychowawcze, zapobieganie patologiom wśród dzieci i młodzieży.
4. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Miejskiej Dynów za rok szkolny  2017/2018.
5. Informacja Burmistrza o przebiegu wykonania budżetu miasta Dynów za I półrocze 2018 roku.
6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Miejskim Żłobku w Dynowie prowadzonym przez Gminę Miejską Dynów.
7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie organizacji wspólnej obsługi przez Urząd Miejski w Dynowie.
8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie dokonania zmiany  uchwały Nr XXXVII/233/18 Rady Miasta Dynów z 1 marca 2018 r. dotyczącej podziału Gminy Miejskiej Dynów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad sprawiania pogrzebu na koszt gminy i określenia zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu.
10. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych lub w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.
11. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/ 143/16 Rady Miasta Dynów z dnia 8 grudnia 2016 roku w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również tryb ich pobierania.
12. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok.
13. Poruszenie kwestii dotyczącej partycypacji przez Gminę Miejską Dynów w kosztach wydawnictwa czwartego numeru Rocznika Historycznego Dynoviana pt. ,,Instytucje miejskie Dynowa”.
14. Poruszenie kwestii dotyczącej ustanowienia stypendiów sportowych.
15. Podsumowanie pracy Komisji w VII kadencji 2014-2018.
16. Wolne wnioski i zapytania.
17. Zamknięcie obrad.


PRZEWODNICZĄCY KOMISJI
Roman Mryczko