Posiedzenia Rady Miasta i Komisji

V sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023

Zawiadamiam, że w dniu 12 marca 2019 roku (wtorek) o godz. 1400 w sali narad Urzędu Miejskiego w Dynowie ul. Rynek 2 odbędzie się V sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023. 
Porządek obrad:
1. Otwarcie, stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Informacja o przebiegu i wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miasta Dynów.
3. Informacja z przeprowadzonych wyborów Zarządów Osiedli na terenie miasta Dynów.
4. Złożenie ślubowania przez Radną Rady Miasta Dynów wybraną w wyborach uzupełniających.
5. Przedstawienie porządku obrad.
6. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z realizacji uchwał podjętych na IV sesji RM.
7. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności międzysesyjnej.
8. Informacja o pracy stałych Komisji Rady w okresie międzysesyjnym.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2019 rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr II/3/18 Rady Miasta Dynów z dnia 11 grudnia 2018 roku w sprawie ustalenia składu osobowego oraz przedmiotu działania Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów Rady Miasta Dynów.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr II/4/18 Rady Miasta Dynów z dnia 11 grudnia 2018 roku w sprawie ustalenia składu osobowego oraz przedmiotu działania Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta Dynów.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych drogi zlokalizowanej na działce nr ewid. gruntów 6337 w Dynowie.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych drogi zlokalizowanej na działce nr ewid. gruntów 5127/2 w Dynowie.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych drogi zlokalizowanej na działkach nr ewid. gruntów 6328, 6329, 6331 w Dynowie.
15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Dynów” w 2019 roku.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury: Miejskiego Ośrodka Kultury w Dynowie oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dynowie. 
17. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla  Przewodniczącego oraz Radnych Rady Miasta Dynów.
18. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wypłaty diet dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych.
19. Sprawozdanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dynowie za 2018 rok z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Miejskiej Dynów na lata 2017-2019.
20. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Dynów z realizacji: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2018 roku i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Dynów w 2018 roku.
21. Sprawy różne i wolne wnioski.
22. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady
mgr Roman Mryczko


Szczegółowe informacje dotyczące Rady Miejskiej w Dynowie
publikowane są na stronie systemu Rada dla Mieszkańców pod adresem:
rada.dynow.pl