Posiedzenia Rady Miasta i Komisji

XV sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023.

Zawiadamiam, że w dniu 23 stycznia 2020 roku (czwartek) o godz. 1400 w sali narad Urzędu Miejskiego w Dynowie ul. Rynek 2 odbędzie się XV sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023.
Porządek obrad:
1. Otwarcie, stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta w okresie między sesjami Rady Miasta Dynów.
4. Informacja o pracy stałych komisji Rady w okresie międzysesyjnym.
5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Przeworskiemu.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2020 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miejskiej Dynów  na lata 2020-2029.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Miejskiej Dynów.
9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu pracy Rady Miasta Dynów na 2020 rok.
10. Sprawozdania z pracy stałych komisji Rady Miasta Dynów za 2019 rok.
11. Sprawy różne i wolne wnioski.
12. Zamknięcie obrad.   

Przewodniczący Rady
mgr Roman Mryczko


 

Głos podczas przerw jest wyłączany.


Szczegółowe informacje dotyczące działań Rady Miejskiej w Dynowie
publikowane są na stronie systemu Rada dla Mieszkańców pod adresem:
rada.dynow.pl

Klauzula informacyjna- nagrywanie oraz transmisja obrad Rady Miasta Dynów