Posiedzenia Rady Miasta i Komisji

XVII sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023

Zawiadamiam, że w dniu 14 maja 2020 roku (czwartek) o godz. 1400 w sali narad Urzędu Miejskiego w Dynowie ul. Rynek 2 odbędzie się XVII sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023.
Porządek obrad:
1. Otwarcie, stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta w okresie między sesjami Rady Miasta Dynów.
4. Informacja o pracy stałych komisji Rady w okresie międzysesyjnym.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2020 rok.
6. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miejskiej Dynów  na lata 2020-2029.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/259/18 Rady Miasta Dynów z dnia 17 października 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Miejskim Żłobku w Dynowie prowadzonym przez Gminę Miejska Dynów.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych drogi zlokalizowanej na działce nr ewid. gruntów 1544/16 ul. Słoneczna w Dynowie.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych drogi zlokalizowanej na działkach nr ewid. gruntów 1647/31, 1647/41, 1647/18 w Dynowie.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych drogi zlokalizowanej na działkach nr ewid. gruntów 1803/7, 1804/4 w Dynowie.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Dynów na 2020 rok.
12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Mieście Dynów na lata 2020 – 2025.
13. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2019 rok dla miasta Dynów wraz z rekomendacjami na 2020 rok.
14. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Dynów za 2019 rok z realizacji Programu współpracy Gminy Miejskiej Dynów z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok.
15. Przedstawienie planów pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów oraz Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta Dynów na 2020 rok.
16. Sprawy różne i wolne wnioski.
17.Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady

           mgr Roman Mryczko


 

Głos podczas przerw jest wyłączany.


Szczegółowe informacje dotyczące działań Rady Miejskiej w Dynowie
publikowane są na stronie systemu Rada dla Mieszkańców pod adresem:
rada.dynow.pl

Klauzula informacyjna- nagrywanie oraz transmisja obrad Rady Miasta Dynów