Wybory ławników sądowych 2020-2023

Informacja dotycząca wyborów ławników na kadencję 2020-2023

Informacja dotycząca wyborów ławników na kadencję 2020-2023

W związku z upływem w dniu 31 grudnia 2019 roku czteroletniej kadencji (2016-2019) ławników działających przy sądach powszechnych, Prezes Sądu Okręgowego w Rzeszowie zwrócił się do Rady Miasta Dynów o dokonanie naboru kandydatów na ławników na kadencję 2020-2023:

 1. do Sądu Okręgowego w Rzeszowie – 2 ławników,
 2. do Sądu Rejonowego w Rzeszowie – 2 ławników, w tym 1 ławnik do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy.

Zasady wyboru ławników i tryb zgłaszania kandydatów na ławników reguluje ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sadów powszechnych- usp (Dz. U. z 2019 r., poz. 52 ze zm.)- dział IV Rozdział 7 ,,Ławnicy” oraz Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia  (Dz. U. 2011, Nr 121, poz. 693).

Stosowanie do przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sadów powszechnych:

Ławnikiem może być wybrany ten, kto (art. 158 ustawy):

 1. posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
 2. jest nieskazitelnego charakteru;
 3. ukończył 30 lat;
 4. jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;
 5. nie przekroczył 70 lat;
 6. jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;
 7. posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

Ławnikami nie mogą być (art.159 ustawy):

 1. osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach
  oraz w prokuraturze;
 2. osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;
 3. funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;
 4. adwokaci i aplikanci adwokaccy;
 5. radcy prawni i aplikanci radcowscy;
 6. duchowni
 7. żołnierze w czynnej służbie wojskowej;
 8. funkcjonariusze Służby Więziennej;
 9. radni gminy, powiatu i województwa.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radzie gminy:

 1. prezesi właściwych sądów,
 2. stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych,
 3. co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru

Termin  zgłaszania kandydatów upływa dnia 30 czerwca 2019 roku.

Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się następujące dokumenty:

 1. informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;
 2. oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 3. oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;
 4. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz.U. z 2019 r., poz. 357 ze zm.), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika,
 5. dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku
  o wydanie dowodu osobistego.

Dokumenty wymienione w punktach 1-4 powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia.

Dodatkowo do karty zgłoszenia należy dołączyć:

 • aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji- jeśli kandydata zgłasza stowarzyszenie lub inna organizacja społeczna lub zawodowa, zarejestrowana na podstawie przepisów prawa. Dokumenty te powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 3 m-ce przed dniem zgłoszenia.
 • listę osób zgłaszających kandydata, zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z tych osób- jeśli zgłoszenia kandydata na ławnika dokonuje grupa co najmniej pięćdziesięciu obywateli.
  Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście.

Do zgłoszenia należy dołączyć również podpisaną przez kandydata na ławnika klauzulę informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych (klauzula informacyjna dla kandydata na ławnika w BIP Urzędu Miejskiego w Dynowie (www.bip.dynow.pl), zakładka Wybory i referenda- Wybory ławników sądowych 2020-2023).

Koszty związane z uzyskaniem dokumentów stanowiących załączniki do karty zgłoszenia kandydata na ławnika:

 • Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego ponosi Skarb Państwa (art. 162 § 7 usp).
 • Koszt opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika (art. 162 § 7a usp).
 • Koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa (art. 162 § 8 usp).

Zgłoszenia kandydatów, które wpłyną do Rady Miasta po upływie terminu tj. po 30 czerwca 2019 roku, a także zgłoszenia, które nie spełniają wymagań formalnych, pozostawia się bez dalszego biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.

Przed przystąpieniem do wyborów ławników Rada Miasta powoła uchwałą zespół opiniujący, który przedstawi na sesji rady swoją opinię o zgłoszonych kandydatach, w szczególności w zakresie spełnienia przez nich wymogów określonych w ustawie.
Rada Miasta Dynów zasięgać będzie informacji o kandydatach na ławników od Komendanta Wojewódzkiego Policji.
Wyborów ławników Rada Miasta Dynów dokona w głosowaniu tajnym, w terminie do końca października 2019 roku.

Wzory dokumentów:

Karta zgłoszenia kandydata na ławnika oraz wzory innych niezbędnych dokumentów dostępne są:

- w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Dynowie (www.bip.dynow.pl), zakładka Wybory i referenda- Wybory ławników sądowych 2020-2023,
- na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości (www.ms.gov.pl (http://www.ms.gov.pl), zakładka Ministerstwo-sądy powszechne- karta zgłoszenia kandydata na ławnika),
- w Urzędzie Miejskim w Dynowie, w Biurze Obsługi Rady- ul. Rynek 2, II piętro, pok. nr 13, w godzinach pracy urzędu:  poniedziałek w godz. od 800 do 1600 oraz wtorek- piątek w godz. od 700 do 1500.
Ponadto wszystkie wyjaśnienia dotyczące naboru ławników można uzyskać w Biurze Obsługi Rady Miasta w Urzędzie Miejskim w Dynowie, II piętro, pok. nr 13 lub pod numerem telefonu 16 65 21 093, wew. 30.

Kartę zgłoszenia kandydata na ławnika wraz z wszystkimi niezbędnymi załącznikami należy składać w Biurze Obsługi Rady Miasta, ul. Rynek 2, 36-065 Dynów (II piętro, pokój nr 13), w  godzinach pracy urzędu: poniedziałek od 800 do 1600 oraz wtorek- piątek od 700 do 1500, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 czerwca 2019 roku.

 

Pliki do pobrania