O szkole

Szkoła Muzyczna I st. w Dynowie rozpoczęła działalność od 2 września 2013r.

Zadaniem Szkoły jest:

 • rozbudzenie i rozwijanie podstawowych zdolności muzycznych;
 • umuzykalnienie oraz przygotowanie wrażliwych i świadomych odbiorców muzyki;
 • przygotowanie uczniów do dalszego kształcenia zawodowego w szkołach muzycznych wyższego stopnia;
 • wychowanie osób oddziaływujących na otoczenie w sferze kultury.

Szkoła zrealizuje zadania, o których mowa poprzez:

 • prowadzenie indywidualnych zajęć nauki gry na instrumentach, teoretycznych lekcji zbiorowych oraz zespołów muzycznych w zakresie przedmiotów objętych planem nauczania;
 • udział uczniów i nauczycieli w konkursach i konsultacjach, przesłuchaniach, festiwalach i koncertach, konkursach i przeglądach;
 • współdziałanie z samorządem lokalnym w rozwijaniu działalności kulturalnej w zakresie organizacji koncertów, konkursów oraz innych imprez i projektów artystycznych;
 • dostosowanie metod nauczania do indywidualnych predyspozycji uczniów.

Do zadań i obowiązków nauczycieli w szczególności należy:

 • dbałość o prawidłowy przebieg procesu dydaktycznego;
 • wspieranie rozwoju uzdolnień i zainteresowań uczniów, a także ich rozwoju psychicznego;
 • bezstronność i obiektywizm w ocenie uczniów;
 • udzielanie pomocy uczniom w eliminowaniu niepowodzeń szkolnych w oparciu o rozeznanie ich problemów;
 • doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej;
 • dbałość o bezpieczeństwo uczniów;
 • dbałość o instrumenty, pomoce dydaktyczne i inny sprzęt szkolny;
 • promowanie zasad higieny i ochrony zdrowia.

W sprawach wychowania i kształcenia dzieci nauczyciele powinni współpracować z rodzicami lub opiekunami prawnymi uczniów.