Oferty lokalizacyjne

Oferta inwestycyjna Miasta Dynów to ponad 14 ha gruntów położonych w jednym kawałku w zachodnio południowej części miasta.

Kształt działki: prostokąt
 Tereny inwestycyjne położone są przy ul. Wuśki na działkach
o numerach ewidencyjnych 4029/12;4029/7;4029/11;4029/10;4015/9;4029/1.

Istnieje możliwość powiększenia terenu inwestycyjnego o działki sąsiednie tj. o działkę o powierzchni 3,6 ha nalężąca do Skarbu Państwa oraz o działki o powierzchni około 18 ha stanowiące własność osób fizycznych.
Teren inwestycyjny stanowi własność Gminy miejskiej Dynów, nie posiada planu zagospodarowania przestrzennego

Do działki prowadzi droga gminna o szerokości 4 m, o nawierzchni asfaltowej, łącząca działkę z droga powiatową.
Obecne użytkowanie: część działki 1 ha jest użytkowana jako zamknięte składowisko odpadów komunalnych, pozostałe 13 ha jest porośnięte drzewami samosiejkami. 

  • Zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych (T/N): NIE
  • Czy były prowadzone badania geologiczne terenu (T/N):TAK
  • Ryzyko wystąpienia zalań lub obsunięć terenu (T/N): NIE
  • Przeszkody podziemne (T/N): NIE
  • Istniejące ograniczenia ekologiczne (T/N): NIE
  • Budynki i zabudowania na terenie (T/N): Tak – budynek administracyjno-socjalny po dawnym składowisku odpadów komunalnych, ustawiona konstrukcja stalowa wiaty.
  • Elektryczność na terenie (T/N): TAK – na terenie działki znajduje się przyłącz energetyczny niskiego napięcia, wraz z stacja transformatorową.
  • Gaz na terenie (T/N):  NIE
  • Woda na terenie (T/N): TAK – nieruchomość wyposażona jest własna studnię głębinową z hydroforem.
  • Kanalizacja na terenie (T/N):  TAK – nieruchomość wyposażona własną przydomową oczyszczalnię ścieków.