Aktualności

1 września rusza Powszechny Spis Rolny 2020

 

Szanowni Państwo, Drodzy Rolnicy!

Od 1 września do 30 listopada 2020 r., według stanu na dzień 1 czerwca 2020 r., na terenie całego kraju odbędzie się Powszechny Spis Rolny PSR 2020.

Udział w spisie rolnym jest obowiązkowy.

Powyższy spis jest jedynym badaniem statystycznym dostarczającym szerokiego zakresu informacji  o gospodarstwach rolnych na wszystkich szczeblach podziału terytorialnego kraju. Dane ze spisu są wykorzystywane do oceny zastosowanych i kreowania nowych narzędzi Wspólnej Polityki Rolnej.
Obecnie trwają prace organizacyjne i przygotowawcze do spisu rolnego. PSR będzie promowany na poziomie ogólnopolskim, regionalnym i lokalnym poprzez media tradycyjne (radio, telewizję, prasę) oraz Internet (stronę www.spisrolny.gov.pl, media społecznościowe, serwisy informacyjne on-line). Zostanie przeprowadzona ogólnopolska kampania informacyjna „Spiszmy się, jak na rolników przystało”. W jej ramach rolnicy zostaną poinformowani o obowiązku spisowym, możliwych metodach spisu i bezpieczeństwie danych.

Jakie pytania usłyszą rolnicy w trakcie spisu?

Dokładny zakres informacji zbieranych w PSR 2020 dostępny jest w załączniku nr 2 do ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz.U. poz. 1728). W spisie rolnym będą zbierane dane, dotyczące m.in.:

 •     osoby kierującej gospodarstwem rolnym;
 •     położenia gospodarstwa na obszarach o ograniczeniach naturalnych;
 •     osobowości prawnej;
 •     typu własności użytków rolnych;
 •     produkcji ekologicznej;
 •     rodzaju użytkowanych gruntów;
 •     powierzchni zasiewów według upraw;
 •     powierzchni nawadnianej;
 •     zużycia nawozów mineralnych i organicznych;
 •     pogłowia zwierząt gospodarskich według grup wiekowo-użytkowych;
 •     rodzaju budynków gospodarskich;
 •     liczby maszyn i urządzeń w gospodarstwie rolnym;
 •     wkładu pracy w gospodarstwo rolne użytkownika i członków jego gospodarstwa domowego oraz pracowników najemnych.

Kto podlega spisowi rolnemu?

Spis będzie prowadzony w gospodarstwach indywidualnych oraz w gospodarstwach rolnych osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej. W przypadku gospodarstw rolnych osób fizycznych (gospodarstwa indywidualne) spisem rolnym zostaną objęte wszystkie gospodarstwa rolne o powierzchni 1 ha użytków rolnych i więcej, a także gospodarstwa o powierzchni poniżej 1 ha użytków rolnych prowadzące działy specjalne produkcji rolnej lub produkcję rolną o następującej skali:

 •     0,5 ha – dla plantacji drzew owocowych;
 •     0,5 ha – dla krzewów owocowych;
 •     0,5 ha – dla warzyw gruntowych;
 •     0,5 ha – dla truskawek gruntowych;
 •     0,5 ha – dla chmielu;
 •     0,3 ha – dla szkółek sadowniczych;
 •     0,3 ha – dla szkółek ozdobnych;
 •     0,1 ha – dla tytoniu;
 •     5 sztuk – dla bydła ogółem;
 •     20 sztuk- dla świń ogółem;
 •     5 sztuk – dla loch;
 •     20 sztuk – dla owiec ogółem;
 •     20 sztuk – dla kóz ogółem;
 •     100 sztuk – dla drobiu ogółem;
 •     10 sztuk – dla zwierząt dzikich utrzymywanych w warunkach fermowych;
 •     20 pni – dla pszczół.

W jakiej formie zostanie przeprowadzony spis rolny?

Podstawową metodą realizacji spisu powszechnego będzie samospis internetowy przeprowadzony za pośrednictwem interaktywnej aplikacji, która będzie dostępna na stronie Głównego Urzędu Statystycznego dedykowanej spisowi http://spisrolny.gov.pl.
Każdy z rolników będzie mógł dokonać spisu w domu, na własnym urządzeniu mającym połączenie z Internetem, za pośrednictwem powyższej interaktywnej aplikacji.
Uzupełniającą metodą udziału w Powszechnym Spisie Rolnym 2020 będzie wywiad telefoniczny (przeprowadzany przez rachmistrza telefonicznego). Od 1 września na infolinii spisowej, pod numerem 22 279 99 99, będzie możliwość spisania się przez telefon. Po połączeniu się z numerem i wybraniu „1” – zostaniecie Państwo skierowani na infolinię spisową. Następnie wybieramy opcję „Spisz się przez telefon”, wówczas połączymy się z rachmistrzem – to doskonale przygotowana osoba do przeprowadzenia z Państwem spisu przez telefon.
Rolnicy nie posiadający w domu sprzętu komputerowego bądź dostępu do Internetu, będą mogli skorzystać z pomieszczeń w lokalu Gminnego Biura Spisowego.
W Dynowie Gminne Biuro Spisowe mieści się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dynowie  przy ul. Rynek 2.

Co się stanie, gdy nie skorzystam z samospisu internetowego bądź wywiadu telefonicznego?

Z użytkownikami gospodarstw rolnych, którzy nie spiszą się samodzielnie skontaktują się rachmistrzowie spisowi:

 •     telefonicznie, w celu przeprowadzenia spisu w wywiadzie telefonicznym,
 •     bezpośrednio – w celu przeprowadzenia spisu w wywiadzie bezpośrednim w miejscu dogodnym dla użytkownika gospodarstwa rolnego.

Bezpieczeństwo danych

Spisy, tak jak wszystkie prowadzone przez GUS badania statystyczne, realizowane są z zachowaniem wysokich standardów bezpieczeństwa, w oparciu o nowoczesne techniki teleinformatyczne. Narzędzia oraz procedury w zakresie bezpieczeństwa stosowane przez statystykę publiczną spełniają najwyższe standardy i zapewniają pełną ochronę gromadzonych informacji.
Rolniku, Twoje dane są u nas bezpieczne!
Osoby wykonujące prace spisowe są obowiązane do przestrzegania tajemnicy statystycznej.  Przed przystąpieniem do pracy rachmistrzowie są pouczani o istocie tajemnicy statystycznej i sankcjach za jej niedotrzymanie. Następnie na ręce właściwego komisarza spisowego składają pisemne przyrzeczenie następującej treści: „Przyrzekam, że będę wykonywać swoje prace na rzecz statystyki publicznej z całą rzetelnością, zgodnie z etyką zawodową statystyka, a poznane w czasie ich wykonywania dane jednostkowe zachowam w tajemnicy wobec osób trzecich.”
Dane pozyskane podczas spisów mogą być wykorzystywane wyłącznie do opracowań, zestawień i analiz statystycznych oraz do aktualizacji operatów do badań statystycznych prowadzonych przez służby statystyki publicznej. Udostępnianie lub wykorzystywanie danych uzyskanych w spisach dla innych niż podane celów jest zabronione, pod rygorem odpowiedzialności karnej.

Kontakt

W przypadku pytań i wątpliwości związanych z Powszechnym Spisem Rolnym 2020 jesteśmy do Państwa dyspozycji pod numerami telefonów: 16 6521093 wew. 48
Zwracamy się z prośbą do wszystkich rolników o przekazywanie powyższych informacji o spisie rolnym rodzinie, przyjaciołom, wszystkim zainteresowanym sympatykom rolnictwa!

Spiszmy się, jak na rolników przystało!