Aktualności

Budowa sieci wodociągowej oraz rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w Dynowie

Gmina Miejska Dynów uzyskała dofinasowanie z Programu Regionalnego  Fundusze  Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach priorytetu nr FEPK.02 Energia i środowisko , działanie.02.06 Zrównoważono gospodarka wodno-ściekowa na realizację projektu pn. „ Budowa sieci wodociągowej oraz rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w Dynowie” w kwocie  3 891 163,41 zł.

Wniosek o dofinansowanie w/w zadania złożony został  24 sierpnia 2023 roku.

Umowa o dofinasowanie projektu została podpisana 19.06.2024 r.

Planowany całkowity koszt realizacji zadania wraz z wkładem własnym to 4 810769,36 zł. Przedmiotem wnioskowanego projektu jest budowa sieci wodociągowej w Dynowie na ul. Błonie, ul. Działowej, ul. Stawiska i ul. Bławatkowej o łącznej długości ok. 4 km oraz rozbudowa i przebudowa Stacji Uzdatniania Wody  przy ul. Szkolnej 11 A. Zadanie obejmuje także dostawę i montaż 2 zbiorników prefabrykowanych wody uzdatnionej, dostawę i montaż średniociśnieniowej lampy UV w celu poprawy jakości wody oraz 5 przepływomierzy planowanych do montażu w istniejących przepompowniach w celu ograniczenia strat wody i  kontroli przepływów na istniejącej sieci.  Dla poprawy efektywności energetycznej SUW  zostanie zamontowana na dachu budynku instalacja PV wraz z układem magazynowania energii.

Realizacja inwestycji zapewni kolejnym mieszkańcom Gminy Miejskiej Dynów dostęp do wody sieciowej jak także zapewni wielu już korzystającym z sieci wodociągowej dostawę wody o jeszcze wyższej jakości oraz pozwoli na poprawę efektywności energetycznej systemu zaopatrzenia w wodę.


 #FunduszeUE  #FunduszeEuropejskie

Całkowita wartość projektu: 4 810769,36 zł.
Dofinasowanie ze środków Funduszu: 3 891 163,41 zł.