Aktualności

I sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023.

Na podstawie art. 20 ust. 2 i art. 29a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm) postanawiam, co następuje:

Zwołuję pierwszą sesję Rady Miasta Dynów na dzień 20 listopada 2018 r. godz. 14.00, z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie i prowadzenie Sesji, do czasu wyboru Przewodniczącego, przez Radnego najstarszego wiekiem obecnego na Sesji.
  2. Slubowanie Radnych.
  3. Wybór Przewodniczącego Rady Miasta Dynów.
  4. Ślubowanie Burmistrza Miasta Dynów.

Wskazanie obligatoryjnych punktów porządku obrad pierwszej Sesji nie oznacza braku możliwości rozszerzenia jej porządku o inne punkty.

Komisarz Wyborczy w Rzeszowie I
Marcin Dudzik


Transmisja obrad Rady Miasta Dynów - na żywo

Głos podczas przerw jest wyłączany.

 

Klauzula informacyjna- nagrywanie oraz transmisja obrad Rady Miasta Dynów