Aktualności

Informacja Burmistrza Miasta Dynów dotycząca postępowań administracyjnych w sprawie ustalenia odszkodowań za prawo własności...

Dynów, dnia 2019-12-23

RIRP-DR.7013.01.2019

Mieszkańcy Miasta Dynów
Właściciele gruntów zajętych pod budowę obwodnicy Dynowa

 

Dot.  Postępowań administracyjnych w sprawie ustalenia odszkodowań za prawo własności zajętych gruntów na cele realizacji inwestycji drogowej pn.: „Budowa obwodnicy m. Dynów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin – Przeworsk – Grabownica Starzeńska pomiędzy km 186+825 i km 190+921 (długość 3,958 km) wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych”.

Burmistrz Miasta Dynów informuje mieszkańców oraz właścicieli gruntów zajętych pod budowę obwodnicy Dynowa o toczącym się postępowaniu odwoławczym, dotyczącym wydanej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej znak N-VIII.7820.1.52.2018 z dnia 17.05.2019 r., obejmującej budowę obwodnicy miasta Dynów.

Biorąc powyższe pod uwagę informuję, że wypłata odszkodowań za zajęte grunty nastąpi w terminie 14 dni od dnia uzyskania przez w/w decyzję waloru ostateczności.

Równocześnie informuję, że istnieje możliwość otrzymania przez właściciela nieruchomości zaliczki w wysokości 70 % odszkodowania ustalonego przez organ ustalający wysokość odszkodowania. Jednakże wypłata w/w zaliczki następuje tylko i wyłącznie na pisemny wniosek osoby uprawnionej do otrzymania odszkodowania, kierowany do Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, 35 – 105 Rzeszów, ul. T. Boya Żeleńskiego 19 a. Wypłata następuje w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku.

Jednocześnie informuję, że w przypadku gdy decyzja o zezwoleniu realizacji inwestycji drogowej zostałaby zmieniona, uchylona w całości lub w części dotyczącej tej osoby albo stwierdzono jej nieważność, osoba której wypłacono zaliczkę lub jej spadkobiercy są zobowiązani do zwrotu otrzymanej zaliczki po jej waloryzacji na dzień zwrotu.

Metryka

Metryka
Podmiot udostepniajacy informacje Gmina Miejska Dynów
Informacje wytworzył Andrzej Kiełbasa
Odpowiedzialny za treść informacji Andrzej Kiełbasa
Publikujący informację Jan Prokop - j.prokop
Wytworzenie informacji 23.12.2019
Publikacja informacji 23.12.2019
Aktualizacja informacji 23.12.2019 13:43

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Jan Prokop - j.prokop 23.12.2019 13:43 Edycja 6
Jan Prokop - j.prokop 23.12.2019 13:43 Edycja 5
Jan Prokop - j.prokop 23.12.2019 13:42 Edycja 4
Jan Prokop - j.prokop 23.12.2019 13:42 Edycja 3
Jan Prokop - j.prokop 23.12.2019 13:42 Edycja 2
Jan Prokop - j.prokop 23.12.2019 13:40 Publikacja 1