Aktualności

Informacja dotycząca opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Dynów na lata 2017-2023

Poniżej prezentujemy Państwu problemy występujące na terenie Gminy Miejskiej Dynów oraz uwagi zgłoszone przez mieszkańców Dynowa podczas konsultacji społecznych w dniu 5 marca 2017 r. dotyczące propozycji projektów rewitalizacyjnych:

Problemy występujące na terenie Gminy Miejskiej Dynów

Problemy zostały zdiagnozowane w oparciu o:

 1. badanie opinii mieszkańców prowadzone od 03.06.2016 r. do 29.06.2016 r. / Raport z badania ankietowego w ramach opracowania programów strategicznych dla miasta Dynów dostępny na www.dynow.pl w zakładce Rewitalizacja/,
 2. uwagi zgłoszone podczas konsultacji społecznych / warsztatu diagnostyczno-projektowego
  z instytucjami działającymi w Dynowie, radnymi, samorządowcami, przedstawicielami stowarzyszeń działającymi na terenie miasta, przedstawicielem Spółdzielni Mieszkaniowej, Nadleśnictwa Dynów, mieszkańcami Dynowa dotyczącego programu rewitalizacji, które odbyły się w dniu 29.06.2016 r.,
 3. badanie ankietowe dla mieszkańców dotyczące rewitalizacji w Gminie prowadzone w dniach 21.02.2017 r. do 07.03.2017 r. /Raport z badania ankietowego w ramach projektu „Opracowanie  i przyjęcie do realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Dynów na lata 2017-2023”/
 4. uwagi zgłoszone podczas spotkania roboczego Zespołu ds. Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Dynów na lata 2017-2023 z dnia 14.02.2017 r.
 5. uwagi zgłoszone podczas konsultacji społecznych/ warsztatu diagnostyczno-projektowego z Zespołem ds. lokalnego Programu rewitalizacji, w którym uczestniczyli mieszkańcy Dynowa w dniu 05.03.2017 r.
 6. petycję mieszkańców ul. Bartkówka złożoną podczas konsultacji w dniu 05.03.2017 r.

Na podstawie powyższego zdiagnozowano następujące problemy w pięciu sferach:

Sfera społeczna

 • wysokie bezrobocie;
 • brak mieszkań socjalnych i komunalnych;
 • rosnące zjawisko przemocy w rodzinach i bierna postawa mieszkańców wobec przemocy;
 • niezadowalający poziom bezpieczeństwa i porządku publicznego;
 • mało aktywny tryb życia - niska świadomość mieszkańców w zakresie zdrowego stylu życia;
 • rosnąca liczba osób wymagających opieki społecznej, szczególnie starszych;
 • słaba oferta opieki nad dziećmi w czasie wolnym od nauki (wsparcia dziennego);
 • niezadowalająca jakość  i warunki kształcenia;
 • ograniczona oferta zajęć i imprez kulturalnych;
 • ograniczona oferta zajęć i imprez sportowo-rekreacyjnych;
 • ograniczone możliwości rozwoju sportowych organizacji pozarządowych;
 • niewystarczające zaplecze dla zapewnienia opieki nad dziećmi – żłobek, przedszkole (w tym dziećmi niepełnosprawnymi);
 • niedostateczna liczba miejsc w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym w Dynowie;
 • niewystarczające wyposażenie w sprzęt ratowniczo-gaśniczy jednostek OSP;
 • niska aktywność obywatelska;
 • niski stopień integracji społeczności lokalnych;
 • mała liczba osób aktywnie działających w organizacjach pozarządowych.

Sfera przestrzenno-funkcjonalna

 • niezadowalający stan techniczny dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich;
 • niewystarczająca ilość chodników wzdłuż ciągów komunikacyjnych;
 • niezadowalająca ilość miejsc parkingowych;
 • niezadowalający standard istniejących parkingów;
 • braki w oświetleniu dróg,
 • wysoka energochłonność oświetlenia ulicznego;
 • istniejące bariery architektoniczne w budynkach użyteczności publicznej i w przestrzeni publicznej;
 • niewystarczająco rozwinięta sieć kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej;
 • niewystarczająco rozwinięta sieć wodociągowa;
 • niedostatecznie rozwinięta infrastruktura sportowo-rekreacyjna;
 • niezagospodarowane pod względem rekreacyjnym tereny nad Sanem;
 • niewystarczająca powierzchnia urządzonych terenów zielonych - wymagające uzupełnienia i urządzenia tereny zieleni miejskiej;
 • brak kompleksowo uzbrojonych terenów inwestycyjnych;
 • duża powierzchnia niezagospodarowanych terenów rolniczych;
 • nieuregulowany stan prawny części działek;
 • nieuporządkowana przestrzeń cmentarzy komunalnych;
 • niewystarczająca liczba obiektów małej architektury w przestrzeni publicznej;
 • niska estetyka przestrzeni publicznej.

Sfera techniczna

 • wysoka energochłonność budynków użyteczności publicznej;
 • wysoka energochłonność wielorodzinnych budynków mieszkalnych będących w zasobach wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni;
 • niezadowalający stan techniczny i estetyczny budynków użyteczności publicznej;
 • niezadowalający stan zachowania obiektów zabytkowych;
 • brak zaplecza dla prowadzenia działalności kulturalnej i funkcjonowania organizacji pozarządowych wraz z salą widowiskowo-koncertową (Centrum Aktywizacji Społecznej) oraz zły stan obiektu biblioteki;
 • niewystarczająca baza lokalowa i braki w wyposażeniu w Szkole Muzycznej I-go stopnia;
 • niedostateczne wyposażenie w sprzęt muzyczny i stroje zespołów i kapel ludowych, orkiestry dętej;
 • słabe zaplecze techniczne Urzędu Miasta do świadczenia e-usług;
 • zagrożenie wykluczeniem cyfrowym niektórych obszarów miasta.

Sfera środowiskowa

 • niski stopień wykorzystania odnawialnych źródeł energii (OZE);
 • niska świadomość ekologiczna mieszkańców;
 • braki w sprzęcie komunalnym ZGK do utrzymania czystości i porządku w Dynowie.

Sfera gospodarcza

 • niski poziom rozwoju przedsiębiorczości na terenie miasta;
 • słaba zdolność inwestycyjna firm;
 • słaba promocja potencjału turystycznego gminy;
 • mało wykorzystany potencjał środowiskowy i kulturowy do rozwoju turystyki (dolina Sanu, kolejka wąskotorowa).

Uwagi zgłoszone przez mieszkańców Dynowa podczas konsultacji społecznych w dniu
 5 marca 2017 r. dotyczące propozycji projektów rewitalizacyjnych

 1. Lokalizacja Stadionu – tradycja – uwaga dotycząca pozostawienia stadionu w obecnej lokalizacji.
 2. Inna lokalizacja stadionu jak przy ul. Bartkówka – uwaga dotycząca pozostawienia stadionu w obecnej lokalizacji, ewentualnie rozbudowanie go o działki, które są za Zespołem Szkół, propozycja aby miasto wykupiło te działki
 3. Petycja Mieszkańców Osiedla Nr 4 ul. Bartkówka – budowa centrum kultury przy
  ul. Bartkówka
 4. Przeniesienie Stadionu będzie skutkować mniejszą możliwością uprawiania sportu  przez młodzież i dzieci – uwaga dotycząca pozostawienia stadionu w obecnej lokalizacji
 5. Dostosować istniejący stadion na potrzeby dynowskich szkół
 6. Brakuje w mieście terenów rekreacyjnych
 7. Wielofunkcyjny Obiekt Kultury wymaga rozwiniętego zaplecza parkingowego.
  (ewentualna lokalizacja przy Orliku lub przy ul. 1 Maja), pozostawienie stadionu w obecnej lokalizacji
 8. Obszar rewitalizacji przedłużony od ul. Ks. J. Ożoga do Orlika
 9. Budowa Basenu w Dynowie

Podczas konsultacji złożona została petycja mieszkańców ul. Bartkówka, którą podpisało 385 osób dotycząca wykonania następujących inwestycji na terenie ul. Bartkówka:

 1. Wybudowanie Miejskiego Ośrodka Kultury z salą koncertową, salą zabawową z zapleczami kuchennymi i sanitarnymi.
 2. Wybudowanie boiska sportowego typu orlik lub podobnego oraz parkingu na pobliskim terenie.
 3. Wykonanie chodnika od budynku szkoły w kierunku m. Pawłokoma.
 4. Wykonanie placu zabaw przy Szkole Podstawowej  nr 2 przy ul. Bartkówka.
 5. Wykonanie sieci kanalizacyjnej i wodociągowej.