Aktualności

Informacja dotycząca świadczenia wychowawczego

Program „Rodzina 500 plus” ruszy w całej Polsce już w kwietniu tego roku. Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci./ Dz.U z dnia 17 lutego 2016 roku poz.195/

Świadczenie wychowawcze przysługuje matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka do dnia ukończenia przez dziecko 18. roku życia.

Świadczenie w wysokości 500 złotych  miesięcznie otrzyma każda rodzina na drugie i kolejne dziecko do ukończenia przez nie 18. roku życia. Takie świadczenie będzie wypłacane niezależnie od dochodów rodziny.

Na pierwsze dziecko pomoc będzie przekazywana tylko w przypadku rodzin, u których dochód w przeliczeniu na osobę nie przekracza 800 zł miesięcznie. Natomiast jeżeli w rodzinie wychowuje się dziecko niepełnosprawne, świadczenie na pierwsze dziecko będzie przysługiwało, o ile dochód na jednego członka nie przekroczy 1200 zł na miesiąc.

Świadczenie wychowawcze nie przysługuje, jeżeli:

  1. dziecko pozostaje w związku małżeńskim
  2. dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej
  3. pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko
  4. członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego stanowią inaczej.

Świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko nie przysługuje, jeżeli osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało ustalone, na rzecz dziecka od jego rodzica, świadczenie alimentacyjne na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, chyba że:

  1. drugi z rodziców dziecka nie żyje
  2. ojciec dziecka jest nieznany
  3. powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone
  4. sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka.

W przypadku gdy zaistnieją sytuacje, że rodzina będzie marnotrawić przyznane jej świadczenie wychowawcze lub wydatkować je będzie niezgodnie z przeznaczeniem, organ wypłacający świadczenia przekazywał będzie to świadczenie w całości lub w części w formie rzeczowej lub w formie opłacania usług (np. przedszkola, zajęć pozalekcyjnych).

Ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz jego wypłata  następują na wniosek złożony przez osobę uprawnioną.

Do wniosku konieczne będzie dołączenie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań koniecznych do uzyskania prawa do świadczenia wychowawczego, a w szczególności zaświadczenia lub oświadczenia o dochodach rodziny za 2014r. (nieopodatkowanych i z ryczałtu)  zaświadczenia z sądu opiekuńczego lub ośrodka adopcyjnego o przeprowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka (w przypadku opiekunów faktycznych), czy orzeczenie sądu opiekuńczego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka (w przypadku opiekuna prawnego).

Dokumentów dotyczących dochodu rodziny nie będzie trzeba składać w przypadku, gdy dana osoba nie będzie ubiegać się o przyznanie uprawnienia do świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko – bowiem tylko w przypadku gdy osoba uprawniona będzie chciała uzyskać świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko pod uwagę brany jest dochód rodziny.

 Przepisy ustawy stwarzają możliwość składania wniosku  o przyznanie prawa do świadczenia wychowawczego wraz z załącznikami w postaci elektronicznej za pomocą systemu teleinformatycznego utworzonego przez  ministra właściwego do spraw rodziny.

 Pierwszy okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego, rozpoczyna się z dniem wejścia w życie ustawy i kończy 30 września 2017r.

W przypadku złożenia wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego w terminie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, prawo do świadczenia wychowawczego na podstawie tego wniosku ustala się począwszy od dnia wejścia w życie ustawy.

 Ustalenie i wypłata świadczenia wychowawczego, w przypadku złożenia wniosku w terminie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy nastąpi w terminie trzech miesięcy od dnia złożenia wniosku z prawidłowo wypełnionymi dokumentami.

Realizacją świadczenia wychowawczego zajmuje się Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dynowie.  

Opracowała  Henryka Papiernik