Aktualności

Informacja o aktualizacji Gminnej Ewidencji Zabytków miasta Dynów

INFORMACJA

Zgodnie z ustawą z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami Burmistrz Miasta Dynowa zobowiązany jest do prowadzenia Gminnej Ewidencji Zabytków założonej w 2006r.

Informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Dynowie (pokój nr 23).

Urząd Miejski w Dynowie informuje, że przystępuje do aktualizacji Gminnej Ewidencji Zabytków miasta Dynów obejmującej m. in. kapliczki, budynki mieszkalne. Zgodnie z zarządzeniem nr 44/0050/2021 Burmistrza Miasta Dynów z dnia 23 września 2021r. pracownicy Urzędu Miejskiego są upoważnieni do aktualizacji oraz dokumentacji fotograficznej obiektów wpisanych do gminnej ewidencji zabytków.

Aktualizacja obecnie obowiązującej ewidencji ma na celu usunięcie nieprawidłowości w dotychczas sporządzonych kartach adresowych obiektów, jak również wyłonienie obiektów już nieistniejących bądź zmodernizowanych w stopniu powodującym utratę wartości zabytkowych czy też historycznych.

Prosimy o przyjazne potraktowanie pracowników Urzędu, a także umożliwienie im sfotografowania tych obiektów celem sporządzenia aktualnych kart adresowych obiektów.

W związku z w/w aktualizacją Gminnej Ewidencji Zabytków, informuję, iż istnieje możliwość wystąpienia z wnioskiem o:

  • wyłączenie z niej obiektów zabytkowych, które utraciły swoje walory historyczne bądź są w złym stanie technicznym lub/oraz
  • ujęcie w niej obiektów zabytkowych charakteryzujących się wartościami historycznymi, zlokalizowanych w granicach miasta Dynów.

Wniosek podpisany przez wszystkich właścicieli nieruchomości, której on dotyczy, musi zawierać:

  • imię i nazwisko / imiona i nazwiska bądź nazwę jednostki organizacyjnej wraz z adresem/ami wnioskodawców,
  • oznaczenie nieruchomości (dokładny adres, nr działki) obiektu, którego dotyczy,
  • uzasadnienie wniosku o wykreślenie/ujęcie obiektu z ewidencji zabytków,
  • dokumentację fotograficzną wnioskowanego obiektu.     

Wnioski należy składać w terminie do dnia 30 grudnia 2021 roku, w formie pisemnej na adres Urzędu Miejskiego w Dynowie

Z uwagi na fakt, iż zgodnie z art. 22 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U.2020 poz. 282 t.j.) w gminnej ewidencji zabytków powinny być ujęte zabytki nieruchome znajdujące się w wojewódzkiej ewidencji zabytków, wyłączenie jakichkolwiek obiektów z gminnej ewidencji zabytków wymaga wcześniejszego wykreślenia ich z ewidencji wojewódzkiej.
Wobec powyższego, wnioski, które wpłyną do tutejszego urzędu w wyznaczonym powyżej terminie zostaną przekazane Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków, Delegatura w Rzeszowie, celem ich rozpatrzenia.
Informuję jednocześnie, iż aktualnie obowiązująca wyżej wymieniona Gminna Ewidencja Zabytków dostępna jest w Urzędzie Miejskim w Dynowie ( II piętro pok. nr 23).