Aktualności

Informacja Przewodniczącego Rady Miasta dotycząca udziału mieszkańców w debacie nad Raportem o stanie Gminy Miejskiej Dynów

Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Dynów
dotycząca udziału mieszkańców w debacie nad Raportem o stanie Gminy Miejskiej Dynów za 2022 rok


Informuję, ze zgodnie z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023, poz. 40 t.j.) Burmistrz Miasta Dynów przedstawił raport o stanie Gminy Miejskiej Dynów za 2022 rok.
W związku z powyższym, na sesji Rady Miasta Dynów zaplanowanej na dzień 21 czerwca 2023 roku tj. środa, odbędzie się debata nad Raportem o stanie Gminy Miejskiej Dynów za 2022 r.
Szczegółowy porządek obrad sesji Rady Miasta zostanie przygotowany i opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Dynowie.
Zgodnie z art. 28aa ust. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 poz. 40 t.j.) w debacie nad Raportem głos mogą zabierać mieszkańcy miasta.
Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.
Pisemnie zgłoszenie mieszkańca do udziału w debacie poparte podpisami, co najmniej 20 osób należy złożyć do Przewodniczącego Rady Miasta Dynów, w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Dynowie, ul. Rynek 2 pok. 11, I piętro ( w godzinach pracy Urzędu tj. w poniedziałek od godz. 8:00 do 16:00, od wtorku do piątku od godz. 7:00 do 15:00) najpóźniej w dniu poprzedzającym sesję, tj. 20 czerwca 2023 r. do godz. 15:00..

Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności zgłoszeń.

W załączeniu klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych — RODO oraz proponowany wzór zgłoszenia.

Przewodniczący Rady Miasta
Roman Mryczko