Aktualności

Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Dynów dotycząca udziału mieszkańców w debacie nad Raportem o stanie Gminy za 2023 rok

Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Dynów
dotycząca udziału mieszkańców w debacie nad
Raportem o stanie Gminy Miejskiej Dynów za 2023 rok


Informuję, że zgodnie z art. 28aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609 t.j.) Burmistrz Miasta Dynów przedstawił Raport o stanie Gminy Miejskiej Dynów za 2023 r.

W związku z powyższym, na sesji Rady Miasta Dynów planowanej na dzień 21 czerwca 2024 roku ( piątek), odbędzie się debata nad Raportem o stanie Gminy Miejskiej Dynów za 2023 r.

Szczegółowy porządek obrad sesji Rady Miasta zostanie przygotowany i opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Dynowie,

Zgodnie z art. 28aa ust. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609) w debacie nad Raportem głos mogą zabierać mieszkańcy miasta. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.

Pisemne zgłoszenie mieszkańca do udziału w debacie poparte podpisami, co najmniej 50 osób, należy złożyć do Przewodniczącego Rady Miasta Dynów, w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Dynowie, ul. Rynek 2 pok. 11, I piętro (w godzinach pracy Urzędu tj. w poniedziałek od godz.8:00 do godz.16:00, od wtorku do piątku w godz. 7:00- 15:00), najpóźniej w dniu poprzedzającym sesję, tj. do 20 czerwca 2024 roku do godz. 15:00.

Mieszkańcy będą dopuszczani do głosu według kolejności zgłoszeń. Wzałączeniu klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych - RODO oraz proponowany wzór zgłoszenia.

 

Przewodniczący Rady Miasta Dynów
Roman Mryczko