Aktualności

Informacja uzupełniająca w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe

Informacja uzupełniająca w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych
na cele mieszkaniowe w prawo własności nieruchomości.

Z dniem 1 stycznia 2019 r., zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2018 r. poz. 1716, z późn. zm.) prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe przekształciło się w prawo własności.

Przekształceniu podlegają nieruchomości zabudowane wyłącznie budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi lub wielorodzinnymi, w których co najmniej połowę liczby lokali stanowią lokale mieszkalne, wraz z budynkami gospodarczymi, garażami i innymi obiektami budowlanymi lub urządzeniami budowlanymi, umożliwiającymi prawidłowe i racjonalne korzystanie z budynków mieszkalnych.

Dokumentem potwierdzającym przekształcenie jest zaświadczenie, które zawiera informację
o wysokości i terminie uiszczenia opłaty przekształceniowej.

Opłata za przekształcenie wnoszona będzie przez okres 20 lat, licząc od dnia przekształcenia, a wysokość tej opłaty jest równa wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, która obowiązywała w dniu przekształcenia. Opłata może podlegać waloryzacji nie częściej niż raz na 3 lata, licząc od ostatniej waloryzacji.

Opłatę za rok 2019 należy wpłacić w terminie do dnia 29.02.2020 r., natomiast opłaty za kolejne lata należy wpłacać do dnia 31 marca każdego roku począwszy od roku 2020 (bez uprzedniego wezwania) na wskazany w zaświadczeniu rachunek bankowy Gminy Miejskiej Dynów.

W oparciu o zaświadczenie nastąpi wpis prawa własności, jak również wpis roszczenia o opłatę przekształceniową w księgach wieczystych prowadzonych przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie Zamiejscowy  Wydział Ksiąg Wieczystych w Tyczynie. Za dokonanie tych wpisów sąd nie pobiera opłat.

Właściciel gruntu może w każdym czasie trwania obowiązku wnoszenia opłaty zgłosić Burmistrzowi Miasta Dynów na piśmie zamiar jej jednorazowego wniesienia w kwocie pozostającej do spłaty (opłata jednorazowa). Wysokość opłaty jednorazowej odpowiada iloczynowi wysokości opłaty obowiązującej w roku, w którym zgłoszono zamiar wniesienia opłaty jednorazowej, oraz liczby lat pozostałych do upływu okresu spłaty.

Uiszczenie wszystkich opłat lub opłaty jednorazowej skutkować będzie wydaniem przez Burmistrza Miasta Dynów z URZĘDU stosownego zaświadczenia w terminie 30 dni od dnia wniesienia tych opłat. Zaświadczenie to będzie stanowiło podstawę do wystąpienia przez  właściciela z wnioskiem do  Sądu Rejonowego w Rzeszowie Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Tyczynie o wykreślenie z działu III księgi wieczystej wpisu roszczenia o opłatę za przekształcenie.

Od wniosku o wykreślenie wpisu sąd pobiera opłatę stałą w wysokości: 250 zł.