Aktualności

IV Sesja Rady Miasta Dynów IX kadencji (2024 – 2029)

Zawiadamiam, że w dniu 21 czerwca 2024 r. (tj. piątek) o godz. 1300 w sali narad Urzędu Miejskiego w Dynowie, ul. Rynek 2 odbędzie się IV Sesja Rady Miasta Dynów IX kadencji (2024 – 2029)

Porządek obrad:

 1. Otwarcie, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta w okresie między sesjami Rady Miasta Dynów.
 4. Informacja o pracy stałych Komisji Rady w okresie międzysesyjnym.
 5. Rozpatrzenie Raportu o stanie Gminy Miejskiej Dynów za 2023 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Burmistrza Miasta Dynów.
 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2023 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Dynów za 2023 rok oraz udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta z tego tytułu:

  a)    przedstawienie sprawozdania finansowego za 2023 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2023 rok.
  b)    przedstawienie Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Dynów sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2023 rok,
  c)    przedstawienie  Uchwały  Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Dynów  w sprawie wydania opinii o wykonaniu budżetu Miasta Dynów za 2023 rok,
  d)    przedstawienie Uchwały Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Dynów  w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Dynów,
  e)    przedstawienie Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Dynów o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Dynów za 2023 rok,
  f)    dyskusja nad zaprezentowanymi materiałami,
  g)    podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Dynów za 2023 rok;
  h)    podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Dynów absolutorium z tytułu   wykonania budżetu Gminy Miejskiej Dynów za 2023 rok.

 8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2024 r.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości gminnej.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania delegatów do reprezentowania Gminy Miejskiej Dynów w Stowarzyszeniu Samorządów Terytorialnych „Aglomeracja Rzeszowska”.
 11. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dynowie za 2023 rok.
 12. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2023 rok dla miasta Dynów wraz z rekomendacjami na 2024 rok.
 13.  Sprawy różne i wolne wnioski.
 14.  Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady Miasta
Roman Mryczko

 


 

Głos podczas przerw jest wyłączany.


Szczegółowe informacje dotyczące działań Rady Miejskiej w Dynowie
publikowane są na stronie systemu Rada dla Mieszkańców pod adresem:
rada.dynow.pl

Klauzula informacyjna- nagrywanie oraz transmisja obrad Rady Miasta Dynów