Aktualności

Konsultacje społeczne dotyczące projektu budowy Centrum Kultury w Dynowie

O G Ł O S Z E N I E  !

Burmistrz Miasta Dynów zaprasza mieszkańców Dynowa na konsultacje społeczne dotyczące projektu  budowy Centrum Kultury  w Dynowie , które odbędą się  w dniu 12-go marca 2023 r. (niedziela)  o godz. 10:30 i  godz. 12:00  w  Urzędzie Miejskim  w Dynowie (sala obrad-I piętro). 

Na w/w spotkaniu Projektant przedstawi prezentację koncepcji architektoniczno-urbanistycznej oraz programu funkcjonalno- użytkowego dla zadania inwestycyjnego  pn. „Budowa Centrum Kultury  na działce nr ewid. 3158/4 przy ulicy Ks. J. Ożoga w Dynowie”.

Burmistrz Miasta Dynów
/-/ Zygmunt Frańczak