Aktualności

Lista chętnych do żłobka - zapisy

Burmistrz Miasta Dynów informuje, że rodzice zainteresowani zapisaniem swoich dzieci do  Żłobka Miejskiego w Dynowie proszeni są o zgłaszanie się w terminie do 30 czerwca 2018 roku w pokoju nr 11 a w Urzędzie Miejskim w Dynowie (I piętro) w celu wpisania się na wstępną listę chętnych. Niezwłocznie po wyborze dyrektora żłobka zostanie przeprowadzone postępowanie rekrutacyjne, a rodzice ubiegający się o miejsce dla dziecka w żłobku zobowiązani będą do złożenia u dyrektora żłobka prawidłowo wypełnionych kart zgłoszeniowych (wzór określi Regulamin organizacyjny żłobka).

W przypadku większej liczby zgłoszeń niż miejsc, w pierwszej kolejności przyjmowane będą dzieci:

  1. obojga rodziców/opiekunów prawnych lub rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko, pracujących zawodowo lub uczących się w systemie dziennym, którzy nie przebywają na urlopach macierzyńskich, rodzicielskich i wychowawczych.
  2. z rodzin wielodzietnych (3 i więcej dzieci),
  3. posiadające orzeczenie o niepełnosprawności.

Dzieci spoza terenu Gminy Miejskiej Dynów mogą korzystać z opieki żłobka wyłącznie w sytuacji gdy występują wolne miejsca, niewykorzystane przez dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Miejskiej Dynów.