Aktualności

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Dynów na lata 2017-2023

W dniu 7 września 2018  r. Rada Miasta Dynów podjęła Uchwałę Nr XLII/256/18  w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Dynów na lata 2017-2023. 

Program ten będzie stanowił podstawę do podjęcia kompleksowych działań rewitalizacyjnych na zdegradowanym obszarze miasta wymagającym szczególnego wsparcia. Ponadto umożliwi efektywne pozyskiwanie dofinansowania projektów ze środków Unii Europejskiej w obecnej perspektywie finansowej. Zaplanowane do realizacji projekty w ramach ww. dokumentu przyczynią się do pobudzenia aktywności społecznej mieszkańców, przywrócenia estetyki  i ładu przestrzennego, ochrony środowiska naturalnego, a tym samym poprawy jakości życia społeczności lokalnej.