Aktualności

OGŁOSZENIE o naborze na członków Komisji Konkursowej

OGŁOSZENIE
o naborze na członków Komisji Konkursowej

Burmistrz Miasta Dynów  zaprasza do zgłaszania kandydatów na członków Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Miasta Dynów, w zakresie rozwoju sportu oraz ochrony zdrowia i przeciwdziałania alkoholizmowi w 2023 roku na terenie Miasta Dynów. 

Na podstawie art. 15 ust.2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (Dz.U. z 2022 r., poz. 1327), Burmistrz Miasta Dynów ogłasza nabór na członków komisji konkursowej, powołanej w celu opiniowania ofert, złożonych w otwartym konkursie na wsparcie realizacji zadań publicznych Miasta Dynów w zakresie rozwoju sportu oraz ochrony zdrowia i przeciwdziałania alkoholizmowi, których realizacja odbędzie się w 2023 roku na terenie Miasta Dynów.

 I. Informacje ogólne

  1. Celem niniejszego ogłoszenia jest wyłonienie 2 członków komisji konkursowej, spośród  kandydatów zgłoszonych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
  2. Zgłoszenie do udziału w pracach komisji konkursowej powinno być podpisane przez zainteresowaną osobę oraz upoważnione osoby reprezentujące organizację zgłaszającą kandydata.
  3. Każda z organizacji pozarządowych  lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie może zgłosić tylko jednego kandydata.
  4. Kandydaci, zgłaszani do udziału w pracach komisji, wpisywani są na listę osób uprawnionych do powołania w skład komisji konkursowej.
  5. Zgłoszenie kandydata nie jest jednoznaczne z jego uczestnictwem w komisji. Wyboru członków do pracy w komisji konkursowej dokonuje Burmistrz Miasta Dynów w drodze zarządzenia.
  6. Udział w  pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny.

 II. Wymagania stawiane kandydatom

W skład komisji konkursowej mogą wchodzić reprezentanci organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działających na terenie Gminy Miejskiej Dynów, którzy nie reprezentują organizacji/podmiotu biorących udział w ogłoszonym konkursie ofert.

III. Zadania członka komisji konkursowej

  • udział w posiedzeniach komisji;
  • zapoznanie się z ofertami;
  • sprawdzenie ofert pod względem formalnym;
  • ocena ofert pod względem merytorycznym, z uwzględnieniem kryteriów określonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony zdrowia i przeciwdziałania alkoholizmowi oraz rozwoju sportu w 2023 roku na terenie Miasta Dynów oraz określenie propozycji wysokości dofinansowania zadań zgłoszonych w ofertach.

IV. Miejsce i termin zgłoszenia kandydatury

Zgłoszenia kandydata na członka komisji konkursowej należy dokonać na załączonym do niniejszego ogłoszenia formularzu zgłoszeniowym i złożyć w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Dynowie, pokój 11, w godzinach pracy Urzędu, w terminie do dnia 27 stycznia 2023 roku.

Wszelkich informacji dotyczących naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej udzielają: Jan Prokop, tel. (16) 65 21 093 wew. 46, pok. 12.