Aktualności

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację w 2017r. zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia i przeciwdziałania ...

BURMISTRZ MIASTA DYNÓW
ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2017 roku zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia i przeciwdziałania alkoholizmowi.

Zadanie: „Zajęcia sportowo – rekreacyjne dla dzieci i młodzieży oraz imprezy profilaktyczne na wolnym powietrzu”.

Na realizację zadania przeznacza się kwotę: 35.000,00 zł

  1. Zadanie to mieści się w sferze zadań publicznych określonych w art. 4 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 ze zm.).
  2. Wymagany termin realizacji zamówienia od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2017 r.
  3. Termin składania ofert upływa z dniem 22 lutego 2017 roku o godz. 15:00 (liczy się data wpływu do Urzędu).
  4. Miejsce składania ofert: sekretariat Urzędu Miejskiego (I piętro, pok. 10).
  5. Rozstrzygniecie konkursu nastąpi do 14 dni od upływu terminu składania ofert.
  6. Pełny tekst ogłoszenia będący podstawą do oceny ofert, umieszczony jest na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej: www.bip.dynow.pl
  7. Informacje w sprawie konkursu można również uzyskać w Urzędzie Miejskim w Dynowie w pokoju nr 13, tel. (016) 65 21 093 wew. 30

    Zobacz szczegóły konkursu ->>