Aktualności

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wsparcie finansowe zadania z zakresu rozwoju sportu w 2021r. na terenie miasta Dynów.

 BURMISTRZ MIASTA DYNÓW
ogłasza otwarty konkursu ofert na wsparcie finansowe zadania z zakresu rozwoju sportu w 2021r. na terenie miasta Dynów.

Zadanie: „Wsparcie finansowe zadania z zakresu rozwoju sportu na terenie miasta Dynów”.

Na realizację zadania przeznacza się kwotę: 40.000,00 zł

  1. Zadanie to mieści się w sferze zadań publicznych określonych w art. 27 ust. 1 ustawy z  dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz.U.2020.1133 t.j.),
  2. Zasady przyznawania wsparcia finansowego określa Uchwała Nr IV/16/11 Rady Miasta Dynów z dnia 25 stycznia 2011r. w sprawie ustalenia warunków i trybu postępowania o udzielenie dotacji w zakresie rozwoju sportu podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na terenie miasta Dynów.
  3. Zadanie powinno być zrealizowane w 2021r. z zastrzeżeniem, iż szczegółowy termin wykonania zadania zostanie określony w zawartej umowie.
  4. Termin składania ofert upływa z dniem 4 marca 2021 roku do godz. 15:00.
  5. Miejsce składania ofert: Urząd Miejski w Dynowie, ul. Rynek 2.
  6. Rozstrzygniecie konkursu nastąpi do 30 dni od upływu terminu składania ofert.
  7. Pełny tekst ogłoszenia będący podstawą do oceny ofert, umieszczony jest na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej: www.bip.dynow.pl
  8. Informacje w sprawie konkursu można również uzyskać w Urzędzie Miejskim w Dynowie w pokoju nr 12a, tel. (016) 65 21 093 wew. 46

Zobacz szczegóły konkursu >>>