Aktualności

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji w 2019 roku zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia i ...

BURMISTRZ MIASTA DYNÓW
ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji w 2019 roku zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia i przeciwdziałania alkoholizmowi.

Zadanie: „Zajęcia sportowo – rekreacyjne dla dzieci i młodzieży oraz imprezy profilaktyczne na wolnym powietrzu”.

Na realizację zadania przeznacza się kwotę w wysokości 30.000,00 zł (trzydzieści tysięcy złotych)

  1. Zadanie to mieści się w sferze zadań publicznych określonych w art. 4 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450 ze zm.).
  2. Termin realizacji zadania: zadanie powinno być zrealizowane w 2019 roku z zastrzeżeniem, iż szczegółowy termin wykonania zadania zostanie określony w zawartej umowie.
  3. Termin składania ofert upływa z dniem 5 marca 2019 roku o godz. 1500 (liczy się data wpływu do Urzędu Miejskiego w Dynowie, a nie data stempla pocztowego).
  4. Miejsce składnia ofert: Urząd Miejski w Dynowie, ul. Rynek 2, 36-065 Dynów, Sekretariat- I piętro, pok. Nr 10.
  5. Rozstrzygniecie konkursu nastąpi w terminie 30 dni od upływu terminu składania ofert.
  6. Pełny tekst ogłoszenia będący podstawą do oceny ofert, umieszczony jest na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej: www.bip.dynow.pl
  7. Informacje w sprawie konkursu można również uzyskać w Urzędzie Miejskim w Dynowie- parter, pokój Nr 3, tel. (016) 65 21 093, wew. 52.

Zobacz szczegóły konkursu >>>