Aktualności

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji w 2020 roku zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia i...

BURMISTRZ MIASTA DYNÓW
ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji w 2020 roku zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia i przeciwdziałania alkoholizmowi.

Zadanie: „Zajęcia sportowo – rekreacyjne dla dzieci i młodzieży oraz imprezy profilaktyczne na wolnym powietrzu”, których celem jest efektywne wykorzystanie społecznej aktywności
w realizacji zadań zmierzających do przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym poprzez promocję zdrowia i aktywność fizyczną.

Na realizację zadania przeznacza się kwotę w wysokości 40.000,00 zł (czterdzieści tysięcy złotych).

  1. Zadanie to mieści się w sferze zadań publicznych określonych w art. 4 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r., poz. 688 z późn. zm.).
  2. Termin realizacji zadania: zadanie powinno być zrealizowane w 2020 roku z zastrzeżeniem, iż szczegółowy termin wykonania zadania zostanie określony w zawartej umowie.
  3. Termin składania ofert upływa z dniem 6 marca 2020 roku o godz. 1500 (liczy się data wpływu do Urzędu Miejskiego w Dynowie, a nie data stempla pocztowego).
  4. Miejsce składnia ofert: Urząd Miejski w Dynowie, ul. Rynek 2, 36-065 Dynów, Sekretariat- I piętro, pok. Nr 10.
  5. Rozstrzygniecie konkursu nastąpi w terminie 30 dni od upływu terminu składania ofert.
  6. Pełny tekst ogłoszenia będący podstawą do oceny ofert, umieszczony jest na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej: www.bip.dynow.pl.
  7. Oferty należy sporządzić według nowego wzoru - stanowiącego załącznik do Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań ( Dz. U. z 2018 r. poz. 2057) – wzory ofert dostępne na www.bip.dynow.pl.
  8. Informacje w sprawie konkursu można również uzyskać w Urzędzie Miejskim w Dynowie - parter, pokój Nr 9, tel. (016) 888 90 39.

Zobacz szczegóły konkursu >>>