Aktualności

Ogłoszenie o wyborze ofert w konkursie na wsparcie realizacji w 2021 roku zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia i..

Dynów, dnia 19.03.2021 r.

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERT


W wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 roku zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia i przeciwdziałania alkoholizmowi, w ramach zadania: „Zajęcia sportowo -rekreacyjne dla dzieci i młodzieży oraz imprezy profilaktyczne na wolnym powietrzu", dokonano wyboru ofert i przyznano dotację w wysokości:

  1. Towarzystwo Sportowe „Dynovia"" - kwota 15 000,00 zł
  2. Uczniowski Klub Sportowy „Bartkowiak" - kwota 2 500,00 zł
  3. Uczniowski Klub Sportowy „Pogórze" - kwota 5 500,00 zł
  4. Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Przemyślu- Wędkarski Klub Sportowy „Sów-Pol" Dynów - kwota 3 000,00 zł
  5. Ochotnicza Straż Pożarna Bartkówka w Dynowie - kwota 6 000,00 zł
  6. Stowarzyszenie „OLD BOYS" Dynów -kwota 4.000,00 zł
  7.  Stowarzyszenie „Aktywny Dynów" -kwota 10 000,00 zł
  8. Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół" w Dynowie -kwota 4.000,00 zł.

Ogółem kwota przyznanej dotacji wynosi 50 000,00 zł.