Aktualności

Ogłoszenie o wyniku konkursu na wybór partnera do wspólnej realizacji projektu

Ogłoszenie o wyniku konkursu na wybór partnera do wspólnej realizacji projektu w ramach Osi priorytetowej IV: Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, Działanie 4.1: Zapobieganie i zwalczanie zagrożeń w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

W związku z ogłoszeniem zamieszczonym w dniu 7 lutego 2019 r. na stronie  internetowej  www.dynow.pl i www.bip.dynow.pl dotyczącym otwartego naboru partnera do realizacji projektu w ramach Osi Priorytetowej IV: Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, Działanie 4.1: Zapobieganie i zwalczanie zagrożeń, typ 4 Zakup pojazdów specjalnych ochrony przeciwpożarowej, sprzętu i/lub wyposażenia do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof lub poważnych awarii – wyłącznie dla potrzeb OSP, nr naboru RPPK.04.01.00-IZ.00-18-004/18 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,

Gmina Miejska Dynów podaje do publicznej wiadomości informację o wyborze następującego partnera w celu wspólnej realizacji projektu:

  • Ochotnicza Straż Pożarna w Dynowie (ul. Szkolna)

Powyższa oferta wpłynęła w wyznaczonym do składania ofert terminie.
Złożona oferta spełniała wszystkie wymogi zawarte w ogłoszeniu, zawierały one w szczególności:

  1. ogólne ramy merytoryczne wspólnego Projektu, łącznie z opisem korzyści, które projekt przyniesie mieszkańcom Gminy Miejskiej Dynów,
  2. proponowany zakres merytoryczny projektu, w tym cele, propozycje wskaźników i ich utrzymania po zakończeniu Projektu oraz sposób zapewnienia trwałości Projektu wymaganej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego,
  3. informacje na temat wkładu partnerów w realizację  projektu.

Konkurs przeprowadzany został  w trybie określonym w art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1146). 

Dokonując wyboru partnerów spoza sektora finansów publicznych zachowano zasadę przejrzystości i równego traktowania podmiotów.

Burmistrz Miasta Dynów
Zygmunt Frańczak