Aktualności

Ogłoszenie w sprawie zarządzenia wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych.

OGŁOSZENIE

UCHWAŁA NR 2/2019 KRAJOWEJ RADY IZB ROLNICZYCH z dnia 25 lutego 2019 r.

W SPRAWIE ZARZĄDZENIA WYBORÓW DO WALNYCH ZGROMADZEŃ IZB ROLNICZYCH.
Na podstawie art. 25 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1027) uchwala się co następuje:
§ 1.
1. Zarządza się wybory do Walnego Zgromadzenia:
...
9) Podkarpackiej Izby Rolniczej z siedzibą w Trzebownisku,
2. Termin wyborów wyznacza się na dzień 28 lipca 2019 r.
§2.
Terminarz wykonania poszczególnych czynności związanych z przeprowadzeniem wyborów do walnych zgromadzeń określa załącznik do uchwały.
§3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych
Wiktor Szmulewicz