Aktualności

Podpisano umowę z wykonawcą w zakresie montażu instalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych.

Szanowni Mieszkańcy!

W związku realizacją projektu pn. „Rozwój Odnawialnych Źródeł Energii na terenie Gminy Dubiecko, Gminy Krzywcza, Gminy Miejskiej Dynów i Gminy Bircza”, w ramach działania 3.1 Rozwój OZE – projekty parasolowe RPO WP na lata 2014-2020, informujemy, że w dniu 13.08.2021 r. została podpisana umowa z wykonawcą w zakresie montażu instalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych.

W związku z powyższym zgodnie z §6 pkt 2 ppkt 2 umowy pomiędzy Gminą a Mieszkańcem biorącym udział w projekcie, Mieszkaniec ten zobowiązany jest do dokonania drugiej wpłaty do wysokości pełnego wkładu własnego w Projekcie, po podpisaniu umowy z wykonawcą.


Drugą wpłatę określoną w ostatniej kolumnie tabeli, należy dokonać do 14 dni od otrzymania pisemnego zawiadomienia, na wyodrębnione konto bankowe Gminy Miejskiej Dynów, prowadzone przez Bank:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, nr 30 1020 4391 0000 6102 0194 7027.

Nie dokonanie wpłaty w wyznaczonym terminie może zostać potraktowane jako rezygnacja mieszkańca z udziału w projekcie.

Przypominamy, że stawka podatku VAT 8% dotyczy montażu instalacji kolektorów słonecznych w/na budynku mieszkalnym do 300 m2 pow. użytkowej, a stawka VAT 23% poza budynkiem mieszkalnym lub w budynku mieszkalnym powyżej 300 m2 powierzchni użytkowej. Przy montażu instalacji fotowoltaicznej obowiązuje stawka 8%, bez względu na miejsce montażu. Jednocześnie informujemy, że przewidywany termin rozpoczęcia montażu instalacji to IV kwartał 2021 r.

W razie wątpliwości lub pytań prosimy o kontakt tel. 16 65 21 093 wew. 33.