Aktualności

Pomoc dla obywateli Ukrainy oraz osób które przyjęły uchodźców

Pomoc dla obywateli Ukrainy oraz osób które przyjęły uchodźców

Jednorazowe świadczenie pieniężne dla obywateli Ukrainy  

Obywatelowi Ukrainy, którego pobyt na terytorium RP  jest uznawany za legalny i który został wpisany do rejestru PESEL, przysługuje pomoc w postaci jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę, przeznaczonego na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe.

Wniosek o wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego składa osoba uprawniona, jej przedstawiciel ustawowy, opiekun tymczasowy albo osoba sprawująca faktyczną pieczę nad dzieckiem.

Wnioski przyjmowane i rozpatrywane są w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Dynowie
od poniedziałku do piątku w godzinach od 8-14.

Na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa / Dz.U z 2022 roku poz. 583/ obywatele Ukrainy, których pobyt zgodnie z w/w przepisami uznany został za legalny nabędą również uprawnienie do;

- świadczeń rodzinnych /przyznaje  Burmistrz/,
- świadczenia wychowawczego, rodzinnego kapitału opiekuńczego oraz świadczenia dobry start / wnioski składa się w ZUS/

Świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy

Od środy, 16 marca osoby, które przyjęły uchodźców z Ukrainy, mogą składać wnioski o refinansowanie kosztów.

Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie maksymalnej wysokości świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz warunków przyznawania tego świadczenia i przedłużania jego wypłaty, wysokość świadczenia została ustalona w kwocie 40 zł za osobę dziennie. Świadczenie będzie przyznawane na podstawie wniosku za okres faktycznego zapewniania zakwaterowania i wyżywienia, ale nie dłużej niż za okres 60 dni i będzie wypłacane z dołu. W szczególnie uzasadnionych przypadkach okres wypłaty świadczenia, za zgodą wojewody, może zostać przedłużony powyżej 60 dni.

Według rozporządzenia wnioski o przyznanie świadczenia będą rozpatrywane w ciągu miesiąca od daty złożenia w urzędzie gminy. Gmina może uzależnić przyznanie lub wypłatę świadczenia od weryfikacji warunków zakwaterowania i wyżywienia. Weryfikacji będą dokonywać upoważnieni pracownicy urzędu gminy.

Świadczenie nie będzie przysługiwało jeżeli warunki zakwaterowania i wyżywienia zagrażają życiu lub zdrowiu ludzi. Pieniądze nie będą też wypłacane w przypadku podania we wniosku nieprawdziwych informacji.

Wnioski będą przyjmowane w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Dynowie w godzinach pracy od 800 do 1400.

Wszelkie niezbędne informacje dotyczące złożenia wniosku będą udzielane przez pracowników
MOPS w Dynowie pod nr telefonu 16 65 21 286.