Aktualności

Program Czyste Powietrze: Zaświadczenie o dochodach wydaje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dynowie

Program Czyste Powietrze: Zaświadczenie o dochodach wydaje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dynowie

Znowelizowana ustawa Prawo ochrony środowiska nakłada na gminy obowiązek wydawania zaświadczeń dla osób fizycznych w celu potwierdzenia przeciętnego miesięcznego dochodu na jednego członka gospodarstwa domowego osoby ubiegającej się o dofinansowanie w ramach Części 2. programu „Czyste Powietrze” realizowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we współpracy z właściwymi miejscowo wojewódzkimi funduszami ochrony środowiska.

W Gminie Miejskiej Dynów zaświadczenia są wydawane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  w Dynowie.
21 października br. rozpoczął się nabór wniosków w ramach Części 2. programu „Czyste Powietrze”, przygotowanej dla osób o niższych dochodach. Aby dostać wyższą dotację potrzebne będzie zaświadczenie o dochodach wydane przez MOPS w Dynowie.

Dla kogo dofinansowanie?

Beneficjentem Części 2. programu może zostać osoba fizyczna, która łącznie spełnia następujące warunki:

 1. jest właścicielem/współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą,
 2. przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego wskazany w zaświadczeniu, o którym mowa powyżej, wydawanym zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska, nie przekracza kwoty:
 • 1 400 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
 • 1 960 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

Złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach Części 2. programu będzie uwarunkowane posiadaniem takiego zaświadczenia. Zaświadczenia wydawane mają być w celu potwierdzenie przeciętnego miesięcznego dochodu na jednego członka gospodarstwa domowego osoby ubiegającej się o dofinansowanie.

Gospodarstwo domowe tworzą:

 1. osoba fizyczna samotnie zamieszkująca i gospodarująca (gospodarstwo domowe jednoosobowe), albo
 2. osoba fizyczna oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

Wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu ustalana jest na podstawie dochodów osiągniętych w:

 1. przedostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono żądanie wydania zaświadczenia – w przypadku żądania złożonego w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 lipca danego roku;
 2. ostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono żądanie wydania zaświadczenia – w przypadku żądania złożonego w okresie od dnia 1 sierpnia do dnia 31 grudnia danego roku.

Żądanie wydania zaświadczenia zawiera następujące dane wnioskodawcy oraz członków jej gospodarstwa domowego:

 1. imię i nazwisko;
 2. numer PESEL, a w przypadku gdy nie nadano numeru PESEL – numer i serię dokumentu potwierdzającego tożsamość;
 3. adres miejsca zamieszkania;
 4. adres poczty elektronicznej wnioskodawcy lub numer telefonu wnioskodawcy, o ile je posiada.
 5. inne informacje niezbędne do wydania przedmiotowego zaświadczenia.

W zaświadczeniu podaje się wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej oraz wskazuje się, czy dochód ten dotyczy członka gospodarstwa domowego jednoosobowego czy gospodarstwa domowego wieloosobowego.

Jak można złożyć wniosek o zaświadczenie w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznejw Dynowie:

 • dostarczyć osobiście,
 • wysłać pocztą na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dynowie, ul. Rynek 2, 36-065 Dynów
 • wysłać elektronicznie: epuap Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dynowie -taki wniosek musi być podpisany elektronicznym podpisem.

Wzór wniosku - żądania został ustalony w rozporządzeniu Ministra Klimatu, można go pobrać z pliku umieszczonego poniżej informacji.

Szczegółowe informacje dotyczące zaświadczeń są udzielane pod numerami telefonu
16 / 888 90 42, 16 / 888 90 47.

Dotacje w ramach programu „Czyste powietrze” realizowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska w Rzeszowie (obejmuje teren miasta Dynów) można przeznaczyć na wymianę, zakup i montaż źródeł ciepła, instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła, ocieplenie przegród budowlanych, stolarkę okienną i drzwiową oraz dokumentację projektową i audyt energetyczny.

Osoby fizyczne (właściciele lub współwłaściciele domów jednorodzinnych) o dochodach miesięcznych do 1400 zł/os. (gospodarstwa wieloosobowe) lub do 1960 zł (gospodarstwa jednoosobowe), mają szansę na dotację o podwyższonym poziomie (50 %, 60 %, 75 % poniesionych kosztów realizacji eko-inwestycji  w zależności od rodzaju przedsięwzięcia, maksymalnie 37 tys. zł).

Pozostali beneficjenci „Czystego Powietrza”, z rocznym dochodem do 100 tys. zł, są uprawnieni do podstawowego poziomu dofinansowania (30 %, 45 %, 50 % w zależności od rodzaju przedsięwzięcia - część pierwsza programu). To oznacza, że mogą starać się o wsparcie do 25 tys. zł przy wymianie źródła ciepła oraz montażu instalacji fotowoltaicznej (do 30 tys. zł jeśli inwestycja obejmuje pompę ciepła oraz instalację PV).

Nabór nie dotyczy budynków wielorodzinnych oraz budynków nowobudowanych.

Więcej informacji na temat programu znajduje się na stronie WFOŚiGW w Rzeszowie https://beneficjent.wfosigw.rzeszow.pl/wymagana-dokumentacja

Ponadto informacje dotyczące programu „Czyste powietrze” udzielane są pod numerem telefonu 16 / 888 90 23 i adresem e-mail: a.baran@dynow.pl.                                                                            

                                                                                                          Zygmunt Frańczak
                                                                                                          Burmistrz Miasta Dynów