Aktualności

Projekt "Szansa na spełnienie? SAMOZATRUDNIENIE!"

TERYTORIALNY I CZASOWY ZASIĘG PROJEKTU: 

Projekt jest realizowany na obszarze województwa podkarpackiego w okresie od 1 czerwca 2021r. do 31 grudnia 2022r.

CEL PROJEKTU:

Celem projektu jest utworzenie 80 trwałych działalności gospodarczych.

ADRESACI PROJEKTU:

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby pozostające bez pracy (bezrobotne lub bierne zawodowo) w wieku 30 lat i więcej, zamieszkujące lub uczące się na terenie woj. podkarpackiego.
Uczestnicy projektu muszą należeć do co najmniej jednej z następujących grup:

 • osób powyżej 50 roku życia
 • kobiet
 • osób długotrwale bezrobotnych
 • osób z niepełnosprawnościami
 • osób o niskich kwalifikacjach

CO OFERUJEMY:

Bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, obejmujące:

 1. bezpłatne wsparcie szkoleniowe:
  nabycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej w ramach szkolenia grupowego
  Wsparcie szkoleniowe udzielane jest wyłącznie na etapie poprzedzającym rozpoczęcie działalności gospodarczej.
 2. dodatkowe wsparcie:
  zwrot kosztów dojazdu, materiały szkoleniowe, 
 3. dotacje na uruchomienie działalności gospodarczej
  jednorazowa bezzwrotna dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla 80 uczestników w kwocie 23 050,00 zł.
 4. finansowe wsparcie pomostowe
  pomoc finansowa wypłacana Uczestnikowi projektu w formie comiesięcznej transzy w kwocie 2 200,00 zł  przez okres pierwszych 12 miesięcy licząc od daty rozpoczęcia działalności gospodarczej przez Uczestnika/Uczestniczkę projektu. Finansowe wsparcie pomostowe jest przyznawane na pokrycie m.in.: obowiązkowych składek ZUS, bieżących wydatków w kwocie netto (bez podatku od towarów i usług VAT), tj. kosztów administracyjnych, kosztów materiałów biurowych, kosztów usług księgowych (pełen zakres wydatów znajduje się w REGULAMINIE PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI).

Więcej informacji można uzyskać kontaktująć się z pracownikami biura projektu:
Biuro projektu: "Szansa na spełnienie? SAMOZATRUDNIENIE!"
Adres: ul. Henryka Pobożnego 14, 35-617 Rzeszów

Numer tel.: 535-560-713, 790-390-417
e-mail: aneta@plusk24.pl, agnieszka@plusk24.pl
strona internetowa: www.dotacje.plusk24.pl